Bilwashtakam Lyrics – Shiva Bilwa Ashtakam Stotra Meaning and Video

Bilwa leaves to Shivlinga

Bilwa leaves to Shivlinga

Importance of Chanting The Bilwa Asthakam stotram:

Bilwa Ashtakam, also spelled Bilwashtakam, Vilvashtakam, or Bilvashtakam, is the asthakam (ashtak) addressed to Lord Shiva. Bilwa Ashtakam is a highly powerful Sanskrit Shiva stotra which are the eight hymns chanted while offering Bilwa (Vilva) leaves to Lord Shiva. The Bilwa (Aegle Marmelos) leaves are one of the main offering to Lord Shiv and by offering Bilva leaves (a devotee can easily please Lord Shiva.

Chanting Bilwa Ashtakam especially on Maha Shivaratri is considered auspicious.
Here is Lyrics of Bilwashtakam .

Bilwa Ashtakam Lyrics – Prayer to Lord Shiva while offering Bilwa Leaf

Tridalam Trigunakaaram Trinethram Cha Triyayusham,
Trijanma Papa Samharam Eka Bilwam Shivarpanam ||1||

Trishakhai Bilwapathraischa Hyachidrai Komalai Shubai,
Shiva Poojam Karishyami, Eka Bilwam Shivarpanam ||2||

Aganda Bilwa Pathrena Poojithe Nandikeshware,
Shudhyanthi Sarva Papebhyo, Eka Bilwam Shivarpanam ||3||

Salagrama Shilamekaam Vipranam Jatha Cha Arpayeth,
Soma Yagna Maha Punyam, Eka Bilwam Shivarpanam ||4||

Dandi Koti Sahasrani Vajapeya Sathani Cha,
Koti Kanya Maha Danam, Eka Bilwam Shivarpanam ||5||

Lakshmyasthanutha Uthpannam Mahadevasya Cha Priyam,
Bilwa Vruksham Prayachami, Eka Bilwam Shivarpanam ||6||

Darshanam Bilwa Vrukshasya, Sparsanam Papa Nasanam,
Aghora Papa Samharam, Eka Bilwam Shivarpanam ||7||

Kasi Kshethra Nivasam Cha Kala Bhairava Darshanam,
Prayaga Madhavam Drushtwa, Eka Bilwam Shivarpanam ||8||

Moolatho Brahma Roopaya, Madhyatho Vishnu Roopine
Agratha Shiva Roopaya, Eka Bilwam Shivarpanam ||9||

Bilwashtakam Idham Punyaam, Padeth Shiva Sannidhou,
Sarva Papa Nirmuktha Shiva Loka Maapnuyath ||10||

loading...

Speak Your Mind

*

*