CHATURMASA SANKALPA SLOKAS

GLORY OF CHATURMASAM – CHATURMASA SANKALPA SLOKAS….

Varaha purAna says…..

asti priyatamaH kAlashchAturmAsyAbhido mama |
snAnaM vrataM japo homastatrAnaMtaguNaM smR^itaM ||

maseShvanyeShu yatkiMchith kriyate mama toShaNaM |
tasmAtkoTiguNaM puNyaM mAghe makarage ravau ||

tato.api koTiguNitaM vaiShAkhe mAsi labhyate |
tato.apyanaMtaguNitaM chAturmAsye na saMshayaH ||

The period of ChathurmAsya is very dear to Sri Hari. Acts like snana, japa, homa done during this period give immeasurable merit. The merit that accrues to acts done during the month of Magha when the sun is in Makara rasi is million times more than the merit that comes to acts done during other times; more than this is the merit that accrues to acts done during the month of Vaishaka. But the merit that accrues to acts done during chathurmasa period is infinitely more than all those; let there be no doubt regarding this.

AshADe dashamiM suklAmArabhya syAttu kArtikI |
paurNamAsI tAvadidaM chAturmAsyavratAdikaM ||

AdyaH syAt.h shrAvaNo mAso nabhasyo.atha dvitIyakaH |
tR^itIyachchAshvino mAsashchaturthaH kArtikaH smR^itaH ||

chAturmAsye.atha puNyasya vR^iddhiH syA~ncha dine dine |
na kArtikasamAvR^iddiH puNyasyoktA manIShibhiH ||

The time between Ashada shukla dasami & Karthika shukla purnima is the chathurmasa period. The four months are Shravana, Bhadrapada, Ashvija, Kartika. Merits of chathurmasa increases day by day. There is no other month as holy as the month of Karthika.

shrIdharascha hR^ishikeshaH padmanAbhastR^itIyakaH |
dAmodaraH kArtikasya chAthumasye tu devatAH ||

Sridhara, Hrishikesha, Padmanabha, Damodara are the presiding forms of the Lord for the four months respectively.

Skanda purana says…
—————————-
idaM vrataM mahApuNyaM sarvapApaharaM shubhaM |
sarvAparAdhashamanaM sarvopadravanAshanaM ||
sarvairavashyaM kartavyaM chaturAshramavAsibhiH ||

This vrata bestows great merit; it destroys all sin; it is auspicious; it is capable of wiping out all our offences; it is capable of removing all our ills. This vrata has to be observed by people belonging to all four ashramas.

parvakAle Shu sarveShu dAnaM deyaM tapaH sadA |
chAturmAsye visheSheNa datanaMtaM prajAyate ||

Tapas & dana are important duties during any vrata; more so during the chAthurmAsya period & merit of such tapas & dhana becomes unlimited.

Time prescribed for observing ChAthurmAsya…
————————————————————-
AShADhasya site pakShe ekAdasyAM samArabhet.h |
kArtikasya site pakShe paurNamAsyAM samApayet.h ||

upavAsasvarUpANi vratAnyanyAni saMti vai |
tAni sarvANi vipreMdra prabodhinyAM samApayet.h ||

dvAdashyAM kArayetteShAM homaM brAhmaNapUjanaM
itarANi cha sarvANi paurNamAsyAM samApayet.h

The ChathurmAsya vrata should be undertaken from Ashada shukla ekadashi. It should be completed on Karthika shukla poornima. Only vratas entailing fasts should be completed on Uttana Dwadashi; the corresponding homas & brahmana pujas for these should be completed on this day only; other vratas should be completed on Karthika shuka poornima.

ChathurmAsya vrata Sankalpa Sloka…
————————————————–
supte tvayi jagannAtha jagatsuptaM bhavedidaM |
vibuddhe cha vibuddhyeta prasanno me bhavAchyuta ||

chaturo vArShikAnmAsAn.h deva deva jagatpate |
nirvighnaM siddhimAyAtu prasAdAttava keshava ||

gR^ihIte.asmin.h vrate deva paMchatvaM yadi me bhavet.h |
tadA bhavet.h susaMpUrNaM prasAdAtte janArdana ||

Sri Krushnaarpanamasthu

loading...

Speak Your Mind

*

*